Koronavírus a paramyxovírus v netopieroch zo severozápadného Talianska článok z roku 2017!! Viete o tom a prečo tam máte otrasné množstvo mrtvych??
Táto štúdia identifikovala alfa a beta-CoV u nových druhov netopierov v predtým nepreskúmaných talianskych regiónoch. Pokiaľ je nám známe, predstavuje to prvú a jedinečnú správu PMV v Taliansku. 23 nových predstavených genetických sekvencií netopierov rozšíri súčasné databázy vírusov prenášaných molekulárnymi netopiermi.

Vzhľadom na množstvo nových netopierov pochádzajúcich z netopierov spojených s výskytom zoonotických infekcií u zvierat a ľudí v posledných rokoch je potrebné definovať vírusovú diverzitu v rámci európskych netopierov. Vykonávanie výskumných štúdií v konkrétnej zemepisnej oblasti môže poskytnúť povedomie o vírusovej záťaži v prípade netopierov, ktoré sa hýbu v tesnej blízkosti hostiteľských druhov a môže tvoriť základ vhodných kontrolných opatrení proti potenciálnym hrozbám pre verejné zdravie a optimálnemu riadeniu netopierov a ich biotopov.

Dohľad nad vírusom prenášaným netopiermi je nevyhnutný na stanovenie medzisieťových prenosových rizík a je dôležitý kvôli širokému spektru druhov netopierov, ktoré môžu obsahovať potenciálne patogény. Cieľom tejto štúdie bolo monitorovať koronavírusy (CoVs) a paramyxovírusy (PMVs) v netopieroch hniezdiacich v severozápadných talianskych regiónoch. Vyšetrovanie bolo zamerané na CoV a PMV kvôli ich dokázanej schopnosti zmeniť hostiteľa a ich zoonotickému potenciálu.

Od roku 2010 bol výskyt CoV v talianskej populácii netopierov zaznamenaný iba v niekoľkých publikovaných štúdiách: Beta-CoV podobné SARS boli identifikované u druhov rhinolophus a sekvencie CoVs sú k dispozícii iba pre talianske Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii, Druhy Nyctalus noctula, Epseticus serotinus, Myotis blythii a R. hipposideros zo vzoriek stolice.

Napriek rýchlej akumulácii sekvencií CoV netopierov v poslednom desaťročí zlyhala akákoľvek skúška vírusovej izolácie na rôznych bunkových líniách cicavcov a netopierov až do roku 2013, keď bola v Číne úspešná prvá izolácia CoV podobného CoV zo vzoriek fekálii netopierov.

Mapa miest Piemontu a Ligúrie, kde sa detekovala sekvencie CoV alebo PMV. Kruhy predstavujú CoV pozitívne stránky; štvorce identifikujú PMV pozitívne miesta a diamanty predstavujú miesto pozitívne pre CoV aj PMV.

Piedmont, Koronavírus v netopieroch zo severozápadného Talianska

Sociálne správanie netopierov by mohlo vysvetliť výrazne vyššiu mieru infekcie zistenú v našej štúdii pre samice netopierov, ktoré boli všetky odobraté v auguste blízko materských hniezd. Predchádzajúce štúdie dokumentovali vyššiu mieru detekcie vírusov u žien a mladistvých zachytených v blízkosti materských hrádzí v lete, čo podporuje hypotézu, že k amplifikácii vírusu dochádza hlavne v reprodukčných hrádzach

Gloza-Rausch F, Ipsen A, Seebens A, Gottsche M, Panning M, Drexler JF, et al. Detection and prevalence patterns of group I coronaviruses in bats northern Germany. Emerg Infect Dis. 2008;14:626–31

Toho Molocha vytiahli taliani práve teraz!! Prečo nie v inom termíne a roku?? Každý rok ho môžu vystavovať ako atrakciu na verejnosti:))

Statue of ancient god of child sacrifice put on display in Rome

Odpoved je jednoduchá, používajú technologiu Looking Glass, vedia dopredu čo sa stane a ako to dopadne!

Nov 12 2019!!
Project Looking Glass?
Going Forward in Order to Look Back.

Q

Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™