UFO alebo neidentifikované letecké fenomény UAP ako sa označujú veci, ktorým nevieme prísť poriadne na meno. O tomto zákone sme písali, ale teraz jeho doplnenie predkladá jedna teta od Sleepy Joea, Kirsten Gillibrand. Lebo ako píše „Ak ide o technológiu, ktorú vlastnia protivníci alebo akýkoľvek iný subjekt, musíme to vedieť“ povedala senátorka vo svojom prvom rozhovore o tomto úsilí. “Pchať hlavu do piesku nie je ani stratégia, ani prijateľný prístup.” Neidentifikované letecké javy UAP.

Neidentifikované letecké javy, UFO, UAP, zmena zákona

Gillibrand stojí za dodatkom k zákonu o autorizácii národnej obrany, o ktorom sa tento týždeň diskutuje s cieľom vytvoriť „Úrad pre dohľad a riešenie anomálií“ s právomocou sledovať „akýkoľvek zdroj, spôsobilosť, aktívum alebo proces ministerstva a spravodajskej komunity“ dostať sa na dno pozorovaní „neidentifikovaných vzdušných javov“ alebo UAP.

Vyžadovalo by si to aj pravidelné verejné správy o citlivých témach, ktoré boli donedávna považované za okrajové, vrátane toho, či má vláda nejaké materiály z incidentov UFO alebo údaje o akýchkoľvek biologických alebo zdravotných účinkoch spojených s akýmikoľvek stretnutiami.

Tak o čom je to reč, aby nestála len tak za dverami. Neidentifikované letecké javy a fenomény.

a) ZRIADENIE ÚRADU PRE DOHĽAD A RIEŠENIE ANOMÁLIÍ.

(1) VŠEOBECNE. Najneskôr do 180 dní odo dňa prijatia tohto zákona minister obrany v koordinácii s riaditeľom národnej rozviedky zriadi úrad v rámci príslušnej zložky ministerstva obrany alebo v rámci spoločnej organizácie ministerstva obrany a úradu riaditeľa národnej spravodajskej služby, aby prevzal—
(A) povinnosti pracovnej skupiny pre neznámy vzdušný fenomén, ako v r. účinnosť ku dňu predo dňom účinnosti tohto zákona;
(B) ďalšie povinnosti, ktoré vyžaduje tento oddiel.

(2) Úrad zriadený podľa odseku (1) je známy ako „Úrad pre dohľad nad anomáliami a ich riešenie“.

(3) UKONČENIE ALEBO PODRIADENIE PREDCHÁDZAJÚCEJ PRACOVNEJ SKUPINY.

Po zriadení Úradu pre dohľad a riešenie anomálií tajomník ukončí činnosť Pracovnej skupiny pre neidentifikovaný vzdušný fenomén alebo ju podriadi úradu. Uľahčenie podávania správ a zdieľania údajov. Riaditeľ a tajomník budú každý vo vzájomnej koordinácii vyžadovať, aby:

(1) každý prvok spravodajskej komunity a oddelenia so všetkými údajmi, ktoré môžu byť relevantné pre šetrenie nezistených leteckých javov, tieto údaje bezodkladne sprístupniť úradu;

(2) vojenský a civilný personál zamestnaný alebo na základe zmluvy s ministerstvom alebo zložkou spravodajskej komunity bude mať prístup k postupom, pomocou ktorých bude hlásiť incidenty alebo informácie vrátane nepriaznivých fyziologických účinkov, ktoré sa týkajú alebo priamo súvisia s neidentifikovanými vzdušnými javmi na úrad.

c) POVINNOSTI. Povinnosti úradu ustanoveného v pododdiele
(a) zahŕňajú nasledovné:

(1) Vývoj postupov na synchronizáciu a štandardizáciu zberu, hlásenia a analýzy incidentov, vrátane nepriaznivých fyziologických účinkov, týkajúcich sa neidentifikovaných vzdušných javov. v rámci ministerstva a spravodajskej komunity.
(2) Vypracovanie procesov a postupov na zabezpečenie toho, aby sa takéto incidenty z každej zložky ministerstva a každého prvku spravodajskej komunity hlásili a začlenili do centralizovaného úložiska.
(3) Stanovenie postupov vyžadujúcich včasné a konzistentné hlásenie takýchto incidentov.
(4) Hodnotenie väzieb medzi neidentifikovanými vzdušnými javmi a kontradiktórnymi zahraničnými vládami, inými zahraničnými vládami alebo neštátnymi aktérmi.
(5) Hodnotenie hrozby, ktorú takéto incidenty predstavujú pre Spojené štáty americké.
(6) Podľa potreby koordinácia s inými oddeleniami a agentúrami federálnej vlády vrátane Federálneho úradu pre letectvo, Národného úradu pre letectvo a vesmír, Ministerstva vnútornej bezpečnosti, Národného úradu pre oceán a atmosféru a Ministerstva energetiky.
(7) V prípade potreby koordinácia so spojencami a partnermi Spojených štátov amerických s cieľom lepšie posúdiť povahu a rozsah neidentifikovaných vzdušných javov.
(8) Príprava správ pre kongres v utajovanej aj neutajovanej forme, ako to vyžadujú podsekcie (h) a (i).

d) ZAMESTNÁVANIE LÍNIOVÝCH ORGANIZÁCIÍ PRE TERÉNNE VYŠETROVANIE NEIDENTIFIKOVANÝCH LETECKÝCH JEVOV.

(1) VŠEOBECNE. Riaditeľ a tajomník vo vzájomnej koordinácii určia líniové organizácie v rámci ministerstva obrany a spravodajskej komunity, ktoré disponovať primeranými odbornými znalosťami, právomocami, prístupmi, údajmi, systémami, platformami a schopnosťami na rýchlu reakciu na incidenty s neidentifikovanými vzdušnými javmi a ich vyšetrovanie v teréne pod vedením úradu.
(2) PERSONÁL, VYBAVENIE A ZDROJE. Riaditeľ a tajomník prijmú také opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na zabezpečenie toho, aby určená organizácia alebo organizácie mali k dispozícii primeraný personál s požadovanou odbornosťou, vybavením, dopravou a inými zdrojmi potrebnými na reakciu. rýchlo k incidentom alebo vzorom pozorovaní neidentifikovaných leteckých javov, o ktorých sa úrad dozvie.


Toľko stačí, lebo Nám stačí tak málo, ako sa spieva v SK metáloše. Je to dlhé a dlhé nikto nečíta, tobôž nie kto sa v tom vôbec nevyzná, okrem slovenských proruských trolov v plynových maskách z topiek, hlavných správ a denníka, ktorí sa vyznajú vo všetkom. Tí nech si stiahnu PDF a môžu pripomienkovať na USA lampárni. Gdovin napíše sprievodný list a pečiatku dá Maltézský Rytier, lebo z rusku sú aj takí.

Plynové masky proti UFO

Uvidíme ako to dopadne. Sleepy Joe ideš, ty slovenskú neonacistickú plynovú masku nenosíš do Kongresu! Na Slovensku plynové masky nosia do Kongresu identifikované neonacistické letecké javy a fenomény, ktoré v najbližších voľbách vyletia zo Slovenského Kongresu, okrem fúzatého darebáka, ktorý vletí do basy! Verííííííme!

Jeden náš vynikajúci trol, ktorý sa zaujíma o staré civilizácie mi poslal dnes túto fotku. Skoro som sadol na zadok, lebo o tom sme písali pri tých, kadejakých trojnohých beštiách, koňočlovekoch ktoré vyrobili Igigi. Teraz si bijem hlavu o múr, že som tam nešiel, keď som bol v Znojme fotiť vo výklade “Znojmo vidím tě dvojmo”. Ach jaj!
Templári Jindrichuv Hradec

Toto je pravý, nefalšovaný neidentifikovaný fenomén v Česku 🙂

Elektrický bicykel GT E

Elektrický bicykel GT E-Pantera Dash Gunmetal M Horský


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™