Dohoda medzi USA a Talibanom podpísaná v Douha 2020. Známa ako o zaistení mieru v Afganistane s Afganským islamským emirátom, ktorú Spojené štáty neuznávajú ako štát a je známa ako Taliban a Spojenými štátmi americkými. 29. Február, 2020.

Dáme to sem, aby sme videli ako Talíban pekne vybabral so všetkými a aby ste tu mali vždy po ruke ako Hand Of Doom. Na začiatok základne USA heslo o vyjednávaní s teroristami a to je:

S teroristami sa nevyjednáva


Najpv ako tú zmluvu podpísali, Trump vytiahol z basy v Pakistane pohlavára Talibanu a ten to podpísal. My na tomto webe ako starí Trumpvci sme sa nestíhali diviť čo to tento človek zúradoval. Dávno vieme, že Arabskú moslimskú jar vyprovokovali Rusi, keď rozdali na Strednom východe a po svete asi 7000 falošných Sion protokolov. Jedinej veľmoci ktorej islám nevadi je totiž Rusko, lebo každý desiaty Rus je moslim. Tak začal Ezechiel Gog Magog.

A tak začalo celosvetové moslimské hnutie s cieľom zlikvidovať vyspelé ekonomiky sveta, ale hlavne v Europe. 2 milóny Sýrskych dezertérov začalo pustošiť Nemecko a Europu, práve po príchode Ruska do Sýrie. Zaujímavé že tito vojnoví dezertéri Asadovi nechýbali v boji proti ISIS. Tomu uverí len idiot.

Akurát dodnes sprostý Rus nedokáže pochopiť čo je Nemecká nátura. Dodnes nepochopili prečo sa neskutočne rýchlo Nemecko po 2. vojne spamätalo a vybudovali nový štát. Ktorý začal dalej vyrábať Mercedesy a komunistický večne ožratý Rus iba Moskviče.


Dohoda medzi Talibanom a USA, podpísaná v Douha 2020

Komplexná mierová dohoda pozostáva zo štyroch častí:

1. Záruky a mechanizmy presadzovania práva, ktoré zabránia využívaniu územia Afganistanu akoukoľvek skupinou alebo jednotlivcom proti bezpečnosti USA a ich spojencov.

2. Záruky, mechanizmy presadzovania práva a oznámenie časového harmonogramu stiahnutia všetkých zahraničných síl z Afganistanu.

3. Po oznámení záruk úplného stiahnutia zahraničných síl a časového harmonogramu za prítomnosti medzinárodných svedkov a záruk a vyhlásení za prítomnosti medzinárodných svedkov, že afganská pôda nebude použitá proti bezpečnosti USA a ich spojenci, Afganský islamský emirát, ktorý Spojené štáty neuznávajú ako štát a je známy ako Taliban, začne 10. marca 2020 vnútro afganské rokovania s afganskými stranami, čo zodpovedá Rádžábu 15, 1441 o hidžerskom lunári kalendár a Hoot 20, 1398 na kalendári Hijri Solar.

4. Trvalé a komplexné prímerie bude bodom programu vnútroafganského dialógu a rokovaní. Účastníci vnútroafganských rokovaní budú diskutovať o dátume a podmienkach trvalého a komplexného prímeria vrátane spoločných vykonávacích mechanizmov, ktoré budú oznámené spolu s dokončením a dohodou o budúcom politickom pláne Afganistanu.

Vyššie uvedené štyri časti spolu súvisia a každá bude implementovaná v súlade s vlastným dohodnutým časovým harmonogramom a dohodnutými podmienkami. Dohoda o prvých dvoch častiach otvára cestu pre posledné dve časti. Nasleduje text dohody o implementácii časti jedna a dvoch vyššie uvedených. Obe strany súhlasia, že tieto dve časti sú navzájom prepojené. Povinnosti islamského emirátu Afganistan, ktoré Spojené štáty neuznávajú ako štát a v tejto dohode sú známe ako Taliban, platia v oblastiach, ktoré sú pod ich kontrolou, až do vytvorenia novej afganskej islamskej vlády po urovnaní, ako ju určil vnútroafganský dialóg a rokovania.

ČASŤ PRVÁ

Spojené štáty sa zaviazali stiahnuť z Afganistanu všetky vojenské sily, jej spojenci a koaliční partneri vrátane celého nediplomatického civilného personálu, súkromná bezpečnosť dodávatelia, školitelia, poradcovia a personál podporných služieb do štrnástich (14) mesiacov oznámenia tejto dohody a prijme v tejto súvislosti nasledujúce opatrenia:

A. Spojené štáty, ich spojenci a koalícia prijmú počas prvých sto tridsaťpäť (135) dní tieto opatrenia:

1) Znížia počet amerických síl v Afganistane na osem tisíc šesťsto (8600) a proporcionálne prinesie zníženie počtu jej spojencov a koaličných síl.
2) Spojené štáty, ich spojenci a koalícia stiahnu všetky svoje sily z piatich (5) vojenských základní.

B. So záväzkom a činnosťou, pokiaľ ide o záväzky islamského emirátu Afganistan, ktoré USA neuznávajú ako štát a v druhej časti tejto dohody sú známe ako Taliban, Spojené štáty, ich spojenci a koalícia vykoná nasledujúce:

1) Spojené štáty, ich spojenci a koalícia dokončia stiahnutie všetkých zostávajúcich síl z Afganistanu do zostávajúcich deväť a pol (9,5) mesiacov.
2) Spojené štáty, ich spojenci a koalícia stiahnu všetky svoje sily zo zostávajúcich základní.

C. Spojené štáty sa zaviazali okamžite začať pracovať so všetkými relevantnými stranami na pláne na rýchle prepustenie bojových a politických väzňov ako opatrenia na budovanie dôvery s koordináciou a schválením všetkých príslušných strán. Do 10. marca bude prepustených až päťtisíc (5 000) väzňov islamského emirátu Afganistan, ktoré Spojené štáty neuznávajú ako štát a sú známe ako Taliban, a až tisíc (1 000) väzňov z druhej strany. „2020, prvý deň vnútroafganských rokovaní, čo zodpovedá Rajab 15, 1441 o lunárnom kalendári Hijri a Hoot 20, 1398 o kalendári Hijri Solar.

Príslušné strany majú za cieľ prepustiť všetkých zostávajúcich väzňov v priebehu nasledujúcich troch mesiacov. Spojené štáty sa zaväzujú tento cieľ splniť. Islamský emirát Afganistan, ktorý Spojené štáty neuznávajú ako štát a je známy ako Taliban, sa zaväzuje, že jeho prepustení väzni sa budú zaväzovať zodpovednosti uvedenej v tejto dohode, takže nebudú predstavovať hrozbu pre bezpečnosť Spojených štátov a ich spojencov.

D. Začatím vnútro afganských rokovaní začnú Spojené štáty administratívne preskúmanie súčasných sankcií Spojených štátov a zoznamu odmien voči členom islamského emirátu Afganistan, ktorý Spojené štáty neuznali ako štát a je známy ako Taliban s cieľom odstrániť tieto sankcie do 27. augusta 2020, čo zodpovedá Muharramu 8, 1442 v lunárnom kalendári Hijri a Saunbola 6, 1399 v kalendári Hijri Solar.

E. Začatím vnútro afganských rokovaní začnú Spojené štáty diplomatické styky s inými členmi Bezpečnostnej rady OSN a Afganistanu s cieľom odstrániť príslušníkov islamského emirátu Afganistan, ktorý Spojené štáty neuznávajú ako štát a je známy ako Taliban zo zoznamu sankcií s cieľom dosiahnuť tento cieľ do 29. mája 2020, čo zodpovedá Shawwal 6, 1441 v lunárnom kalendári Hijri a Jawza 9, 1399 v kalendári Hijri Solar.

F. Spojené štáty a ich spojenci sa zdržia hrozby alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti Afganistanu alebo zasahovania do svojich vnútorných záležitostí.

DRUHÁ ČASŤ

V súvislosti s oznámením tejto dohody islamský emirát Afganistan, ktorý Spojené štáty neuznávajú ako štát a je známy ako Taliban, podnikne nasledujúce kroky, aby zabránil akejkoľvek skupine alebo jednotlivcovi vrátane al-Ká’ida, z využívania pôdy Afganistanu na ohrozenie bezpečnosti Spojených štátov a ich spojencov:

1. Afganský islamský emirát, ktorý Spojené štáty neuznávajú ako štát a je známy ako Taliban, nedovolí žiadnym zo svojich členov, iných jednotlivcov alebo skupín vrátane al-Káidy, aby využili pôdu Afganistanu na ohrozenie bezpečnosti Spojených štátov a ich spojencov.

2. Afganský islamský emirát, ktorý USA neuznávajú ako štát a je známy ako Taliban, vyšle jasný signál, že tí, ktorí predstavujú hrozbu pre bezpečnosť USA a ich spojencov, nemajú v Afganistane miesto a dá pokyn členom islamského emirátu Afganistan, ktorý USA neuznávajú ako štát a je známy ako Taliban, aby nespolupracovali so skupinami alebo jednotlivcami ohrozujúcimi bezpečnosť USA a ich spojencov.

3. Afganský islamský emirát, ktorý USA neuznávajú ako štát a je známy ako Taliban, zabráni akejkoľvek skupine alebo jednotlivcovi v Afganistane ohrozovať bezpečnosť Spojených štátov a ich spojencov a zabráni im v nábore, školenia a získavanie finančných prostriedkov a nebude ich hostiteľom v súlade so záväzkami v tejto dohode.

4. Afganský islamský emirát, ktorý USA neuznávajú ako štát a je známy ako Taliban, sa zaväzuje zaoberať sa tými, ktorí žiadajú o azyl alebo pobyt v Afganistane podľa medzinárodného migračného práva a záväzkov tejto dohody, aby také osoby nepredstavujú hrozbu pre bezpečnosť Spojených štátov a ich spojencov.

5. Afganský islamský emirát, ktorý USA neuznávajú ako štát a je známy ako Taliban, neposkytne víza, pasy, cestovné povolenia ani iné právne dokumenty osobám, ktoré predstavujú hrozbu pre bezpečnosť Spojených štátov. Štátov a ich spojencov vstúpiť do Afganistanu

TRETIA ČASŤ

1. Spojené štáty budú požadovať uznanie a schválenie Bezpečnostnej rady OSN pre túto dohodu.

2. Spojené štáty a Afganský islamský emirát, ktoré Spojené štáty neuznávajú ako štát a sú známe ako Taliban, sa medzi sebou usilujú o pozitívne vzťahy a očakávajú, že vzťahy medzi USA a novým afganským sídlom Islamská vláda, ako ju určil vnútroafganský dialóg a rokovania, bude pozitívna.

3. Spojené štáty sa budú snažiť o ekonomickú spoluprácu pri obnove s novou afganskou islamskou vládou po urovnaní, ako je stanovené v rámci afganského dialógu a rokovaní, a nebudú zasahovať do svojich vnútorných záležitostí.

Podpísané v katarskej Dauhe 29. februára 2020, čo zodpovedá Rádžabu 5, 1441 v lunárnom kalendári Hijri a Hoot 10, 1398 v kalendári Hijri Solar, dvojmo, v paštúnštine, jazyku dari a angličtine, pričom každý text je rovnaký autentické.


Spojené štáty budú požadovať uznanie a schválenie Bezpečnostnej rady OSN pre túto dohodu 🙂

Vybavenie kupleni, sanita baterie, sprchy


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™