Genesis 1:26 Urobme ľudí, aby vyzerali ako my – na náš obraz a podobu? Paul Wallis: Poznámky pod čiarou v mojej Biblii v Novom Jeruzaleme hovoria: „Obraz je konkrétny pojem, ktorý naznačuje fyzickú podobnosť – ako tá medzi Adamom a jeho synom.“ Takže tieto elohim sú množné, kreatívne a fyzické? o čo ide?

Urobme ľudí, aby vyzerali ako my, Genesis 1:26

Genesis 2:10–14 Rieka, ktorá zalievala záhradu, tiekla z Edenu; odtiaľ sa rozdelila na štyri pramene. Meno prvého je Pišon; vinie sa celou krajinou Havila, kde je zlato. Zlato tej zeme je dobré. Nechýba ani aromatická živica a ónyx. Meno druhej rieky je Gihon; vinie sa celou krajinou Kúš. Názov tretej rieky je Tigris; vedie pozdĺž východnej strany Ašúru. A štvrtá rieka je Eufrat. (NIV)

Ak niekde v Edene ľudia dostali záhradu na uspokojenie všetkých svojich potrieb, prečo mi Biblia hovorí geografickú polohu kľúčových ložísk nerastov – Havilah pre zlato, živicu a ónyx – a zlato je vysokej kvality. Kto ich potrebuje? Ako je to relevantné?

Genezis 2:17…ale nesmieš jesť zo stromu poznania dobra a zla, lebo keď z neho budeš jesť, istotne zomrieš. (NIV)

Ako je poznanie dobra a zla pre ľudí zlé? Ak Boh chcel, aby ľudia boli schopní slobodnej voľby a lásky, potom je tento druh morálneho uvedomenia absolútne nevyhnutný. Ak ľudia nie sú schopní rozlíšiť dobro od zla, ako si potom môžu vybrať dobro alebo byť vinní, ak si zvolia zlo?

Iste, ak muž a žena nemajú žiadne morálne povedomie, potom ich Boh priviedol k neúspechu. Môžu len zlyhať. A ak zlyhajú, ako ich môže brať na zodpovednosť? to nedáva zmysel. Navyše, ako môže byť smrť spravodlivým trestom od milujúceho Boha? Nepasuje to do „zločinu“. S tým obrázkom niečo nie je v poriadku.

Genesis 2:21 Človek teda pomenoval všetok dobytok, nebeské vtáctvo a všetku divú zver. Pre Adama sa však nenašiel vhodný pomocník. A tak Pán Boh spôsobil, že človek upadol do hlbokého spánku; a keď spal, vzal mužovi jedno rebro a potom to miesto uzavrel mäsom. (NIV)

Nie je to trochu krátkozraké? Ak je Všemohúci zdrojom všetkej múdrosti, ako môže byť žena tohto druhu dodatočným nápadom? Ako môže byť žena pridelená mužovi ako pomocníčka, až keď sa rad domácich zvierat ukáže ako neadekvátny?

Genesis 3:1 Teraz had… (NIV)

OK, kto to je? Je jasné, že keď sa objaví, nie je to had. Je inteligentný. Má ruky a nohy a vie hovoriť ako človek. Je to významný hráč, ale prichádza na scénu bez akéhokoľvek predstavenia alebo vysvetlenia! Tak čo je on? Nie je Všemohúci a nie je človek. Bol doteraz pomenovaný nejaký iný druh bytosti? Ušlo mi niečo?

Preskočil som verš, ktorý vysvetľuje tento iný druh bytia?

Nebol by som prvým človekom, ktorému uniklo to do očí bijúce. Keď sa nad tým zamyslím, takmer vždy, keď Ježiš cituje Hebrejské Písma, hovorí: „Priatelia, pozrite sa znova! Myslím, že ti možno niečo uniklo!”

(Faktom je, že mi niečo uniklo. Čoskoro som to však mal nájsť, skryté na očiach, hneď v prvých veršoch knihy Genezis.)

Genesis 3:16 V bolestiach budeš rodiť deti… (NIV)

Je rodenie detí trest alebo dôsledok? Pred týmto momentom nenastal žiadny pôrod. V toku príbehu je bolestivý pôrod jediným druhom – a prichádza potom, čo ľudia získajú svedomie, sebauvedomenie a sexualitu – prirodzene!

Genesis 3:22 A Jahve Elohim povedal: “Hľa, človek sa stal ako jeden z nás!” (NIV)

Momentík! Jeden z koho? Komu je Boh „podobný“, že my ľudia by sme boli ako „oni“? Toto nie je literárny ťahák. Nie je to kráľovské „my“ ani autorské „my“. Toto je naozaj množné číslo!

Genesis 4:14 “Budem nepokojným tulákom po zemi a kto ma nájde, zabije ma!” (NIV)

Ospravedlnte ma! Kto sú títo ostatní ľudia, títo „ktokoľvek“ mimo záhrady, ktorí zabijú Kaina, ak ho stretnú? Nemôžu byť deťmi Adama a Evy. Tak kto?

1. Mojžišova 6–9 Zvieratá šli po dvoch. Správny?

Zjavne nie! Vidím, že Genesis 1 a 2 postavili vedľa seba dva príbehy o stvorení. 1. Mojžišova 6 až 9 vyzerá, že vzala dve povodňové udalosti a spojila ich. V jednej verzii zvieratá vstupujú v pároch. V druhom si vypracovali komplikovanejší systém.

Len pripomeniem, že Genesis prevzal z množstva zdrojov a prepojil ich, aby vytvoril známu verziu. Takže niektoré texty rozprávajú príbehy o elohim. Iní hovoria o „Jahve“ – Svätom mene Boha, ktoré sa Mojžišovi zjavilo v neskoršom veku. Vedci nazývajú tohto druhého rozprávača „J“ (alebo tradičnejšie „Mojžiš“).

Pamätám si, ako som na vysokej škole čítal o biblických učencoch z 18. storočia, ako sú Jean Astruc, Karl Heinrich Graf a Julius Wellhausen, ktorí hovorili o redaktoroch (editoroch nožníc a pasty), ktorí dali Genesis do súčasnej podoby. Títo akademici to možno úplne nepochopili, ale je ľahké vidieť, ako J vkladá Sväté meno do Genezis.

Niekedy J nahrádza „elohim“ slovom „Jahve“ (napr. Genesis 11:6–7 a 18:21–19:1). Inokedy len pridáva meno Jahve k elohim v príbehu o elohim (napr. Genesis 3:22).

Chápem, prečo by to robil. J hovorí čitateľovi, aby videl Jahveho ruku v dráme príbehov.

Ako mi ušiel význam tohto? Pretože samotná prítomnosť po Mojžišovom mene Jahveho v Genesis mi hovorí, že nečítame pôvodnú verziu Genesis!

J neskrýva, čo robí. Keď pridá Sväté meno, J ukáže čitateľovi, že berie ešte starší príbeh (ktorý bol pravdepodobne známym príbehom, písomnou alebo ústnou tradíciou) a na prvý pohľad ho zmení!

Takže teraz sa musím opýtať: „A čo pôvodná verzia týchto príbehov? S akými textami J pracoval? A ak to neboli príbehy o Jahve a ak by elohim v nich bolo v množnom čísle, boli pôvodné verzie príbehov Genezis vôbec príbehmi Boha?

Genesis 6:1–4 Nefilim boli na zemi v tých dňoch – a aj potom – keď synovia Boží išli k ľudským dcéram a mali s nimi deti. Boli to hrdinovia dávnych čias, muži slávy. (NIV)

Počkaj minútu! Ak potopa zničila všetky živé tvory na zemi, kam zmizli Nephilim (obri), aby sa mohli po potope znova objaviť?

Paul Wallis, Útek z Edenu

Vybavenie kupleni, sanita baterie, sprchy


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™