Andrej Sacharov a list Jurija Andropova v ktorom ho obviňuje z vlastizrady. Sacharov bol nositeľom Nobelovej ceny za mier. Ten sa preslávil ako projektant z Sovietskeho zväzu s RDS-37, čo je kódové označenie pre sovietský vývoji termonukleárnej zbrane. Sacharov sa neskôr stal zástancom občianskych slobôd a občianskych reforiem v Sovietskom zväze, za čo čelil perzekúcii štátu, toto úsilie mu vynieslo Nobelovu cenu za mier v roku 1975. Ukončenie protisovietskej činnosti Sacharova. Urývok z knihy The KGB File of Andrei Sakharov.

Andrej Sacharov

a …. list Jurija Andropova. Nikdy never ničomu, kým to Kremeľ nepoprie!

Dictatorship 101: Accuse your enemy of that which you are guilty!


O šialenom Andropovovi a jeho neskutočných klamstvách sme písal v článkoch z knihy rumuna zo Securitate Ion Mihai Pacepa. Dement Putin prvé čo spravil po nástupe k moci vybral z pivnice bustu Andropova a postavil ju do Kremľa, kde sa jej klania dodnes kým nezdochne. Vladimír

Putin ho v správe prečítanej pri otvorení novej výstavy venovanej Andropovi nazval „mužom talentu s veľkými schopnosťami“.

Putin ocenil Andropovovu „čestnosť a poctivosť“ 🙂

Andropov je ten kto vyrobil Gorbačova len preto, aby oblbol Západ, že sa Rusko otvára svetu!

Slovenskí rusofili sú dodnes vďační za Biľakov list a nevedia sa dočkať kedy bude na Slovensku povolené aj ruské občianstvo, aby mholi výpisať referendum o pripojení Slovenska v Ruskej Federácii. O tom je ten Putinov ťah o ponuke ruského občianstva po celej Zemi a určite aj priľahlého vesmíru 🙂 A… nenávidia Gorbačova, lebo nevedia o čo vlastne išlo!

Slovensko ruská spoločnosť by zošalela od šťastia a ich konšpiračný plátok plný klamstiev Sputnik hlavné správy by začal písať konečne v Andropovovej ruštine.

Andrej Sacharov


List Jurija Andropova:

Akademik Andrej Sacharov presvedčený protivník socialistického poriadku, viac ako desať rokov podnikal podvratné aktivity proti sovietskemu štátu. Keď sa stal skutočným nepriateľom socializmu, podnecuje agresívne kruhy kapitalistických krajín k zasahovaniu do vnútorných záležitostí socialistických štátov a k vojenskej konfrontácii so Sovietskym zväzom. Neustále inšpiroval vyhlásenia proti sovietskej politike medzinárodného útlmu a mierového spolužitia.

Sacharovova cena za slobodu myslenia

Andrej Sacharov tiež prijal opatrenia na zjednotenie protisovietskych prvkov vo vnútri krajiny a nabáda ich, aby sa zapojili do extrémistických činov. Andrej Sacharov poškodil štátne záujmy ZSSR prezradením dôležitých obranných tajomstiev predstaviteľom kapitalistických krajín. Najmä počas diskusií s americkými, nemeckými a kanadskými reportérmi v roku 1974 odhalil charakteristiky sovietskych strategických rakiet a odpaľovacích miest a informácie o počte našich hlavíc; vymenoval tiež ministerstvá, ktoré sa podieľajú na ich výrobe.

Podľa názoru odborníkov boli informácie „prísne tajné“ a predstavovali štátne tajomstvo. Oznamovanie týchto informácií protivníkovi spadá do pôsobnosti zákona o štátnej zrade.

V rozpore so stanovenými pravidlami pre prácu s cudzincami udržiaval Sacharov neustály kontakt s diplomatmi kapitalistických krajín pôsobiacich v Moskve. V rokoch 1972 až 1979 navštívil tieto diplomatické úrady osemdesiatkrát.

Jeho kontakty s veľvyslanectvom USA a s americkými korešpondentmi boli obzvlášť úzke. Systematicky im hovorí o svojej negatívnej reakcii na politické kroky našej vlády v krajine a informuje ich o provokatívnej činnosti asociálnych prvkov.

Diplomati a špióni pôsobiaci pod diplomatickou ochranou využili svoj kontakt so Sacharovom na získanie politických informácií a faktov týkajúcich sa jeho doterajšej práce na obzvlášť dôležitom obrannom zariadení. Sacharov nadviazal priame kontakty s antisocialistickými zložkami v Poľskej ľudovej republike a v ČSSR.

Andropov obvinil Sacharova zo zrady. Informácie, ktoré Sacharov údajne odhalil, sa diskutovali počas rozhovorov o SALT, ktoré sa začali v roku 1969. Za prašivou inváziou do ČSSR, Madarska totiž stoji idiot KGB Jurij Andropov.

Vyjadril solidaritu s československými „chartistami“ a členmi poľského „výboru sociálnej sebaobrany“. Vyzýva ich, aby sa zjednotili a koordinovali svoje antisocialistické aktivity. Sacharov v záujme rozvrátenia sovietskej moci systematicky poskytuje pomoc zahraničným štátom pri vykonávaní ich nepriateľských aktivít proti ZSSR.

Bol veľmi aktívny v protisovietskej agitácii a propagande. V období rokov 1968 – 1979 napísal a poslal do zahraničia sériu protisovietskych dokumentov, ktoré mali charakter programov, viac ako 200 „vyhlásení“, „odvolaní“ a „protestov“, v ktorých dôrazne varoval Západ. proti odzbrojeniu tvrdením, že jediným prijateľným prístupom k medzinárodným vzťahom so ZSSR by bola situácia „keď Vance bude mať sily dvakrát alebo trikrát silnejšie ako sovietska strana“.

V týchto dokumentoch sa zaoberal urážlivými vyhláseniami, v ktorých tvrdil o „totalitnom charaktere nášho systému“, „globálnej výzve socializmu“, „skrytej militarizácii sovietskej ekonomiky“, „komunistickom rozpínavosti“ atď. Okrem kontaktov s predstaviteľmi veľvyslanectva absolvoval Sacharov viac ako 600 stretnutí s inými cudzincami, ktoré sa týkali rôznych otázok týkajúcich sa organizácie a vedenia protisovietskych operácií; usporiadal viac ako 150 takzvaných „tlačových konferencií“ pre západných spravodajcov.

Na základe jeho materiálov západné rozhlasové stanice vyrobili a odvysielali asi 1 200 protisovietskych programov. Západ veľkoryso kompenzoval Sacharova za jeho nepriateľské aktivity. Na jeho účty v zahraničných bankách boli pripísané desiatky tisíc dolárov. Jeho usilovnosť bola odmenená aj Nobelovou cenou za mier a ďalšími peňažnými cenami.

V roku 1970 Sacharov vytvoril takzvaný „Výbor pre ľudské práva“.

Za fasádou „výboru“ Sacharov energicky pracoval upevniť asociálne prvky, nadviazať a udržiavať kontakt so zahraničnými podvratnými centrami a riadiť uskutočňovanie extrémistických a provokatívnych protisovietskych akcií. Za trestnú činnosť vykonávanú za fasádou „výboru“ s priamym povzbudením Sacharovovej bolo jedenásť ľudí súdených a odsúdených. „Výbor“ zrodil takzvané „Skupiny, ktoré pomáhajú pri implementácii Helsinských dohôd v ZSSR“, „Pracovná komisia pre vyšetrovanie využívania psychiatrie na politické účely“ a niekoľko ďalších asociálnych skupín.

Stranícke, sovietske a verejné organizácie, Úrad prokurátora a orgány štátnej bezpečnosti opakovane varovali Sacharova, že jeho nepriateľská činnosť je neprijateľná. Varovali ho aj významní vedci.

V mene sovietskej vlády s ním hovoril podpredseda Rady ministrov ZSSR. Sacharov dostal trikrát oficiálne varovania od Úradu generálneho prokurátora ZSSR. Všetky tieto varovania ignoroval. Preto je aktivita Sacharova trestná podľa trestného práva. Jeho konanie je úplne v rozsahu pôsobnosti článku 64, časti „a“ (vlastizrada) a článku 70, časti I (protisovietska agitácia a propaganda) Trestného zákona RSFSR. Napriek tomu Sacharov postavený pred súd môže spôsobiť vážne politické náklady. Vykonanie predbežného vyšetrovania a vykonanie súdu by trvalo najmenej dva alebo tri mesiace.

Počas tohto obdobia bude Západ nepochybne organizovať silné protisovietske kampane, ktorým by bolo ťažké čeliť, pretože právne predpisy upravujúce postup v trestných veciach zakazujú použitie materiálov z vyšetrovaných prípadov na účely propagandy pred ukončením súdneho konania.

V dôsledku toho sa v prípade Sacharova javí ako účelné uplatniť administratívne opatrenia, ktoré by umožnili zastaviť jeho kontakty s cudzincami a vážne obmedziť jeho schopnosť vykonávať nepriateľské činnosti.

Podľa nášho názoru je na ukončenie protisovietskej činnosti Andreja Sacharova nevyhnutné urobiť toto:

• Zvážte otázku zbavenia Sacharovova vysokých titulov Hrdina socialistickej práce, Laureát Lenina a Štátne ceny ZSSR a ďalšie štátne vyznamenania (priložené sú návrhy dekrétu Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR a uznesenia Rady ministrov ZSSR).

• Prijať dekrét prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR, ktorý ako výnimočné preventívne opatrenie nariadi jeho vyhostenie z Moskvy do časti krajiny uzavretej pre cudzincov (návrh dekrétu prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR. ZSSR).

• Na rozšírenom zasadaní prezídia (alebo na inom reprezentatívnom stretnutí vedcov) by mala Akadémia vied prediskutovať protispoločenské správanie akademika Sacharova. Výbor pre štátnu bezpečnosť ZSSR postúpi potrebné informácie prezídiu Akadémie vied ZSSR (priložený návrh vyhlásenia).

• Príslušné oznámenie v tlači by malo informovať o opatreniach prijatých v súvislosti so Sacharovovou (priložený návrh). Priložený je návrh uznesenia ústredného výboru komunistickej strany.

Toto predkladáme na zváženie.
Jurij Andropov, R. Rudenko.


Tých listov Andropovova je v tejto knihe spústa a na mraky 🙂

Aj keď Berija stratil svoju moc – a svoj život – po Stalinovej smrti v roku 1953, základné metódy obesencov sa uchytili v druhej polovici dvadsiateho storočia. Rayfield tvrdí, že tradícia teroru, ktorá ani zďaleka nezmizla, sa objavila s obnovenou vitalitou za vlády Vladimíra Putina. Kniha Stalin a obesenci, napísaná vášňou a oslnivým ovládaním zložitosti sovietskej politiky a spoločnosti, sú zničujúcou obžalobou jednotlivcov a ideológie, ktorá udržiavala Stalina pri moci.

Stalin a obesenci

V dnešnom Rusku sa všetko vracia tam, kde to začalo!

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™