Vznik krvných zrazenín pri infekcii koronavírusom. Štúdia z augusta 2021 ukazuje, že pacienti s COVID-19 majú vyššie riziko trombóz po operácii. Podľa štúdie o anestézii je venózny tromboembolizmus (VTE), nebezpečná komplikácia chirurgického zákroku, o 50% pravdepodobnejší u súčasných pacientov s SARS-CoV-2 a takmer dvakrát vyšší u pacientov s nedávnou infekciou.

Vznik krvných zrazenín vírusom Covid-19

Vedci tiež zistili, že tento typ krvnej zrazeniny, ktorá je hlavnou príčinou odvrátiteľnej smrti u hospitalizovaných pacientov, predstavuje päťnásobne zvýšené riziko úmrtia v prvých 30 dňoch po operácii v porovnaní s pacientmi bez VTE (pľúcna embólia alebo trombóza hlbokých žíl).

Do prospektívnej kohortovej štúdie, ktorú uskutočnila spoločnosť GlobalSurg-COVIDSurg Collaborative, bolo zapojených 128 013 dospelých pacientov podstupujúcich chirurgický zákrok v 1 630 nemocniciach v 115 krajinách. Diagnóza COVID-19 bola definovaná ako perioperačná (7 dní pred až 30 dní po chirurgickom zákroku), nedávna (1 až 6 týždňov pred operáciou), predchádzajúca (7 alebo viac týždňov po operácii) alebo žiadna predchádzajúca alebo súčasná diagnóza.

3,5% zo všetkých pacientov malo diagnózu COVID-19, 46,2% mužov, 73,5% fyzický stav 1 alebo 2 Americkej spoločnosti anesteziológov (ASA) (žiadne alebo mierne systémové ochorenie) a 16,0% fajčilo.

V porovnaní s pacientmi bez COVID-19 boli pacienti s peroperačným koronavírusom starší (28,2% oproti 21,3%), častejšie mali fyzický stav ASA 3 až 5 (čo znamená závažné systémové ochorenie) (39,6% oproti 26,2%), častejšie sa podrobovali núdzový chirurgický zákrok (58,4% oproti 29,5%) a malo viac základných chorôb.

Riziko je o 90% vyššie u osôb so SARS-CoV-2

Výskyt pooperačnej VTE bol 666 zo 123 591 pacientov bez SARS-CoV-2 (0,5%), pričom to bolo 50 z 2 317 (2,2%) u pacientov s perioperačným SARS-CoV-2, 15 z 953 (1,6%) u pacientov s nedávnym koronavírusom infekciou a 11 z 1 148 (1,0%) u osôb s predchádzajúcou infekciou.

Po úprave o mätúce faktory mali pacienti s perioperačným COVID o 50% vyššie riziko VTE, zatiaľ čo pacienti s nedávnym prípadom mali zvýšené riziko o 90%. Tí, ktorí mali predchádzajúcu infekciu, mali o 70% vyššiu pravdepodobnosť VTE, aj keď toto zistenie malo hraničnú štatistickú významnosť.

Celková pooperačná úmrtnosť bola 1,7%a VTE bola silne viazaná na 30-dňovú úmrtnosť (pomer šancí, 5,4). VTE mala nezávislý vzťah k smrti počas prvých 30 dní po operácii, čím sa riziko úmrtia počas tejto doby zvýšilo 5,4-násobne. SARS-CoV-2 bez VTE predstavoval 7,4% riziko úmrtia (319/4 342), ktoré sa zvýšilo na 40,8% (31/76) (viac ako päťkrát vyššie), keď bol prítomný VTE.

U pacientov s predoperačným ochorením COVID-19 a pretrvávajúcimi príznakmi bol zvýšený výskyt VTE v porovnaní s pacientmi, ktorí boli asymptomatickí alebo ktorých symptómy ustúpili (4,6% oproti 0,8%). Toto zistenie pretrvávalo po stratifikácii pacientov načasovaním diagnostiky SARS-CoV-2 a u symptomatických pacientov s diagnózou koronavírusu 7 alebo viac týždňov pred operáciou v porovnaní s tými, ktorí boli asymptomatickí alebo ktorých symptómy ustúpili (5,7% oproti 0,7%)

Je potrebný výskum optimálnej prevencie

VTE sa podľa autorov vyskytuje u 9% až 26% hospitalizovaných pacientov s SARS-CoV-2 a u 21% až 31% pacientov s koronavírusom v kritických podmienkach starostlivosti, a to napriek podaniu preventívnych terapií.

„Ľudia podstupujúci chirurgický zákrok sú už vystavení vyššiemu riziku VTE ako široká verejnosť,“ uviedla spoluautorka Elizabeth Li, PhD., Z University of Birmingham v Anglicku, v tlačovej správe Asociácie anestéziológov Veľkej Británie a Írska. “Chirurgickí pacienti majú rizikové faktory pre VTE, vrátane nehybnosti, chirurgických rán a systematického zápalu a pridanie infekcie SARS-CoV-2 môže toto riziko ešte zvýšiť.”

Vedci poznamenali, že predbežné pokyny pre pacientov s ochorením COVID-19, ktorí podstupujú chirurgický zákrok, boli zmiešané, pričom niektorí odporučili zmenu praxe a iní navrhli zvýšenie dávok a trvanie terapií na minimalizáciu rizika. „Takéto režimy sú však spojené s vážnym rizikom krvácania,“ napísali. „Stanovenie optimálneho profylaktického režimu VTE pre pacientov so stredne ťažkým a ťažkým ochorením koronavírusom SARS-CoV-2 je aktívnou oblasťou výskumu.“

Spoluautor Aneel Bhangu, MBChB, PhD, z University of Birmingham, uviedol, že na prevenciu je potrebné zvýšenie informovanosti a dohľadu nad VTE u pacientov s koronavírusom SARS-CoV-2.

„Minimálne navrhujeme dôsledné dodržiavanie rutinnej štandardnej profylaxie VTE pre chirurgických pacientov vrátane používania liekov proti zrážaniu krvi, keď je riziko krvácania minimálne, a zvýšenú ostražitosť a diagnostické testovanie u pacientov s príznakmi VTE, ako je opuch v jedno lýtko, pravostranná bolesť na hrudníku a dýchavičnosť, “povedal.

Autori upozornili, že údaje o terapii prevencie VTE alebo zrazenin u pacientov s koronavírusom SARS-CoV-2 nie sú k dispozícii.

“Je potrebný ďalší výskum na definovanie optimálnych protokolov pre profylaxiu VTE a liečbu chirurgických pacientov v prostredí infekcie SARS-CoV-2”

Účasť na tejto mali nemocnice, ktoré poskytujú chirurgický zákrok z akejkoľvek chirurgickej špecializácie. Schválenia štúdie pre zúčastnené nemocnice boli zaistené v súlade s miestnymi a národnými predpismi pred vstupom do štúdie. Miestni vyšetrovatelia boli povinní potvrdiť, že všetky povinné schválenia boli zavedené predtým, ako sa mohol začať zber údajov.

Protokol štúdie bol buď zaregistrovaný ako klinický audit s inštitucionálnym preskúmaním, alebo ako výskumná štúdia, ktorá získala schválenie etickou komisiou v závislosti od miestnych a národných požiadaviek. Informovaný súhlas pacienta bol získaný, ak to bolo nevyhnutné na dodržanie miestnych alebo národných predpisov.

Vo Veľkej Británii bola táto štúdia zaregistrovaná ako klinický audit na centrálnom koordinačnom mieste a zaregistrovaná ako audit alebo hodnotenie služby v iných náborových inštitúciách.

Napriek obmedzeniam tejto štúdie môže byť nedávna a peroperačná infekcia SARS-CoV-2 nezávislým rizikovým faktorom pooperačného VTE a mala by sa zvážiť zvýšená informovanosť a dohľad. Minimálne navrhujeme dôsledné dodržiavanie rutinnej štandardnej profylaxie VTE pre chirurgických pacientov, vrátane použitia farmakologických látok, keď je riziko krvácania minimálne, a zvýšenú ostražitosť so zvýšeným indexom podozrenia a nižším prahom pre definitívne diagnostické testovanie u pacientov s príznaky VTE.

Bežná pooperačná starostlivosť o chirurgických pacientov by mala zahŕňať intervencie na zníženie rizika VTE vo všeobecnosti a je potrebný ďalší výskum na definovanie optimálnych protokolov pre profylaxiu VTE a liečbu chirurgických pacientov v prostredí infekcie SARS-CoV-2.

Vybavenie kupleni, sanita baterie, sprchy


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™