Al-Muwatta, známy islamský právny text, ktorý zostavil imám Malik ibn Anas, poskytuje cenné informácie o rôznych aspektoch islamského práva vrátane vedenia vojny. V kontexte ranej islamskej histórie je cieľom tohto článku preskúmať princípy načrtnuté v Al-Muwatte týkajúce sa vedenia vojny, objasniť islamské právne perspektívy, etické úvahy a usmernenia pre ozbrojený konflikt.

Pochopenie islamského vedenia vojny v Al-Muwattta
pohľady do islamských právnych princípov

Pochopenie islamského vedenia vojny v Al-Muwatta: pohľady do islamských právnych princípov

Historický kontext:

Aby sme pochopili vedenie vojny, ako je opísané v Al-Muwatta, je dôležité zvážiť historický kontext, v ktorom bola zostavená. Za čias imáma Malika čelila raná moslimská komunita vojenským výzvam a zapájala sa do obranných a útočných vojen. Al-Muwatta odzrkadľuje právne rozhodnutia a praktiky, ktoré riadili ozbrojený konflikt počas tej éry.

Ospravedlnenie vojny:

Al-Muwatta uznáva koncept obrannej vojny ako ospravedlniteľný prostriedok na ochranu moslimskej komunity pred agresiou. Zdôrazňuje dôležitosť sebaobrany a zachovania života, viery a spoločenského poriadku. Zdôrazňuje však aj potrebu proporcionality a opatrnosti pri uchyľovaní sa k ozbrojeným konfliktom.

Al-Muwatta podporuje etické úvahy a usmernenia pre vedenie vojny. Zdôrazňuje zákaz zameriavať sa na nebojujúcich, vrátane žien, detí a starších ľudí, ako aj na posvätnosť miest uctievania, plodín a dobytka. Text kladie dôraz na vyhýbanie sa nadmernému poškodzovaniu a zbytočnému ničeniu.

Zaobchádzanie s vojnovými zajatcami:

Al-Muwatta poskytuje usmernenia o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami. Kladie dôraz na humánne zaobchádzanie so zajatcami, pričom kladie dôraz na ich základné práva, ako je poskytovanie jedla, prístrešia a lekárskej starostlivosti. Text odrádza od mučenia, ponižujúceho zaobchádzania a akejkoľvek formy zlého zaobchádzania s väzňami.

Prímerie a mierové zmluvy:

Al-Muwatta uznáva dôležitosť prímeria a mierových zmlúv ako prostriedkov na riešenie konfliktov. Zdôrazňuje význam dodržiavania dohôd a povinnosti plniť zmluvné záväzky. Text nabáda moslimov, aby vždy, keď je to možné, hľadali zmierenie a mier.

Pravidlá záväzku:

Al-Muwatta rieši pravidlá nasadenia počas vojny. Zakazuje zradu, klamstvo a zradu, pričom zdôrazňuje dôležitosť pravdivosti a plnenia sľubov. Text tiež odrádza od používania zakázaných zbraní alebo taktiky, ktorá spôsobuje zbytočné utrpenie alebo porušuje zásady cti a férovosti.

Povojnové zmierenie a rekonštrukcia:

Okrem vedenia vojny samotnej Al-Muwatta zdôrazňuje dôležitosť povojnového zmierenia, odpustenia a rekonštrukcie. Podporuje úsilie o obnovenie mieru, obnovu komunít a zmierenie rozdielov medzi frakciami a kmeňmi.

Al-Muwatta ponúka pohľad na vedenie vojny v kontexte ranej islamskej histórie. Poskytuje islamské právne princípy, etické úvahy a usmernenia pre ozbrojené konflikty. Princípy načrtnuté v Al-Muwatte, odrážajú špecifické okolnosti a praktiky tej doby, naďalej slúžia ako základ pre diskusie o vedení vojny v súčasnom islamskom právnom myslení.

Zdôrazňujú dôležitosť spravodlivosti, proporcionality, etického zaobchádzania s väzňami a snahy o mier a zmierenie po ozbrojených konfliktoch. 🙂


Na záver si pripomenieme iránsko-irackú vojnu, kto mal islamske právo začať vojnu a kto mal právo brániť sa. Výsledok si domyslíte aj s humánnym zaobchádzanim so zajatcami napr. v iránskych väzniciach.

O sýrskych Assadových väzniciach sa píše dávno, že sú najhoršie. Izraelčania považujú za najhoršie iránske, kto sa tam dostane je s ním koniec.

Guantanámo šúviks, lebo strana SMER doniesla väzňov z Guantanáma na Slovensko. Tu si žili ako prasatá v žite.

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™