Aké je proroctvo a zákonodarstvo po Mojžišovi lebo Zákony Tóry sú dokonalé: Rabínsky výklad. Pre začiatok uvedieme, že žiadny Mojžiš nebol na hore Sinaj, ale tam bola jeho sestra Miriam. Zároveň je známe, že Mojžiš Egypt nikdy neopustil, náboženské knihy píšu bludy. Ak ich vyviedol vraj z Egypta prečo mu Yahwe nedovolil vojsť aj do zasnúbenej zeme? Otázok a otázok v zmesi klamstiev.

Proroctvo a zákonodarstvo po Mojžišovi, Zákony Tóry sú dokonalé: Rabínsky výklad

Deuteronómium sľubuje Izraelitom, že Boh bude naďalej posielať prorokov „ako Mojžiša“. Ak sa však zákonodarstvo Tóry nedá upraviť, aká je úloha neskorších prorokov? A ako možno ospravedlniť všetky zmeny zákona Tóry, ktoré urobili rabíni? Jedinečnou črtou Mojžiša ako proroka je, že dostáva zjavenie o zákonoch a ustanoveniach, ktoré je Izrael povinný dodržiavať v budúcnosti, dokonca aj po jeho smrti. Ako Mojžiš pripomína Izraelitom, keď im Boh dal Desatoro na vrchu Horeb:

V tom istom čase mi YHWH prikázal, aby som vám odovzdal zákony a nariadenia, aby ste ich zachovávali v krajine, do ktorej sa chystáte prejsť a obsadiť ju.

Z toho je jasne ako sme písali viackrát, že Mojžišove zákony platia len pre ľud Abraháma s jeho rodu – aby ste ich zachovávali v krajine.
Musia byť uchovávané nepretržite počas celého pobytu Izraela v krajine a nemožno ich meniť ani upravovať:

A teraz, Izrael, dbaj na zákony a ustanovenia, ktoré ti prikazujem zachovávať, aby si mohol žiť a vstúpiť do krajiny, ktorú ti dáva YHWH, Boh tvojich otcov, a okupovať ju. K tomu, čo ti prikazujem, nič nepridávaš, ani nič z toho neuberáš, ale zachovávaj prikázania JHWH, svojho Boha, ktoré ti prikazujem.

Jedným zo spôsobov, ako pochopiť tento zákaz nepridávať ani neuberať zo zákona, je, že sa vzťahuje len na bežných ľudí, ale sám YHWH môže neskôr zmeniť zákony a poslať proroka, aby o tom Izraelitov informoval. Tradičné chápanie tejto pasáže je však také, že prikázania Tóry sa nikdy nesmú meniť. Zdá sa však, že takáto interpretácia je v napätí s inou pasážou, ktorá sa zaoberá proroctvom po Mojžišovi:

Dt 18:15 JHVH, tvoj Boh, ti vzbudí z tvojho ľudu proroka, ako som ja; dbajte na neho.

Už na vrchu Horeb, keď Izraeliti vyjadrujú svoj strach z priameho počutia božského hlasu, Boh potvrdzuje, že v budúcnosti sa objaví prorok ako Mojžiš, ktorý bude slúžiť ako prostredník medzi Bohom a Izraelom:

Dt 18:18 Vzbudím im proroka z ich vlastného ľudu, ako si ty, do úst mu vložím svoje slová a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. 18:19 a ak niekto nebude dbať na slová, ktoré hovorí v mojom mene, sám ho povolám na zodpovednosť.

Ak je však zjavenie na Horebe nezmeniteľné, aká by bola funkcia „proroka ako Mojžiš“?

Ako Mojžiš, ale nie ako Mojžiš

Mojžiš je v Biblii jedinečný svojou úrovňou proroctva: Dt 34:10 Už nikdy nepovstal v Izraeli prorok ako Mojžiš, ktorého si YHWH vybral tvárou v tvár.

Napriek tomu oznamovanie Božích zákonov nie je Mojžišovou jedinou prorockou činnosťou. Rovnako ako ostatní proroci, aj on dostáva správy týkajúce sa jeho konkrétneho času a miesta, napríklad ako nájsť vodu v púšti a varovanie Izraelitov, že rozhnevali YHWH. Toto je druh proroctva, o ktorom čítame v knihách prorokov, ktorí vyzývajú Izrael, aby prestal hrešiť a obrátil sa späť k Bohu, a dokonca ponúka politické rady, aby sa nevzbúril proti Babylonii.

Kontext Deuteronómia 18 naznačuje, že hovorí o budúcej funkcii prorokov: karhaní Izraela a predpovedaní budúcich udalostí. Bezprostredne predtým Mojžiš hovorí Izraelitom:

Dt 18:14 Národy, ktoré sa chystáte vyvlastniť, sa skutočne uchyľujú k veštcom a augurom; tebe však JHWH tvoj Boh nepridelil podobné.

Inými slovami, „prorok ako Mojžiš“ nahrádza augurov, ktorí zvyčajne hovoria ľuďom o budúcnosti a dávajú rady o súčasných problémoch. Prorok môže Izraelitom povedať, či je Boh na nich nahnevaný alebo šťastný a či im Boh dovolí uspieť v boji a iných iniciatívach.

Toto je potvrdené neskôr v pasáži, v diskusii o tom, ako Izrael spozná, či je prorok legitímny alebo nie: A mali by ste sa sami seba opýtať: Ako môžeme vedieť, že veštbu nevyslovil YHWH? 18:22 ak prorok hovorí v mene YHWH a veštba sa nenaplní, toto veštenie nebolo vyslovené YHWH; prorok to povedal opovážlivo: nebojte sa ho.

Rabíni chápali „prorokov ako Mojžiš“ ako predpovedateľov budúcnosti a napomínateľov, nie zákonodarcov. Dokonca túto myšlienku prečítali aj do iných pasáží. Napríklad záverečný verš Levitikus a jeho zbierky Svätosti znie:

Toto sú prikázania, ktoré dal YHWH Mojžišovi pre Izraelitov na vrchu Sinaj.

To znamená, že Božie zjavenie Mojžišovi je dokonalé také, aké je. Zatiaľ čo Deuteronómium možno chápať tak, že zjavenie má trvať len dovtedy, kým bude Izrael bývať na pôde YHWH, rabíni chápali zákon Tóry ako trvalo platný. To znamená, že vo všetkých časoch a na všetkých miestach zostávajú zákony trvalo v platnosti.

V súlade s tým rabíni dospeli k logickému záveru: Nielenže je nemožné, aby prorok po Mojžišovi zmenil niektoré z prikázaní – dokonca ani Boh to nedokáže. Rabíni podporili tento argument homiletickým čítaním inšpiratívnej reči Mojžiša ku koncu Deuteronómia:

Toto poučenie, ktoré vám dnes prikazujem, nie je pre vás príliš mätúce a nie je mimo vášho dosahu. Nie je v nebesiach, aby ste povedali: „Kto z nás môže vystúpiť do neba a získať to pre nás a odovzdať nám to, aby sme to pozorovali?“… 30:14 Nie, vec je veľmi blízko vás, vo vašich ústach a vo vašom srdci, aby ste to pozorovali.

Zdá sa, že táto pasáž znamená, že naplnenie Tóry neprekračuje hranice ľudských schopností. Rabíni to však čítali inak: Čo znamená „nie je v nebesiach“? Rabín Jeremiáš povedal: „Nevenujeme pozornosť nebeským hlasom, pretože Tóra nám už bola daná na vrchu Sinaj.

Inými slovami, v nebi nie je žiadna dodatočná Tóra, ktorú očakávame, že Boh zjaví. To tiež znamená, že pôvodné zjavenie, ktoré dal Boh Mojžišovi, je dokonalé také, aké je, takže nie sú možné žiadne úpravy, aj keď pochádzajú od Boha.

Maimonidesova kodifikácia: Dodatočná legislatíva je znakom falošného proroctva

Maimonides kodifikuje rabínske myslenie a tvrdí, že každý, kto sa pokúša zmeniť zákon Tóry, je z definície falošný prorok ( Mishneh Tóra , „Kniha poznania“, Zákony základných princípov, 9.1):

V Tóre je jasné a jednoznačné, že jej zákony zostávajú platné po celý čas; nikdy sa nezmenia, nebudú odčítané ani pridané, ako sa hovorí (Dt 13:1): „Dávajte pozor, aby ste dodržiavali len to, čo vám prikazujem: nepridávajte k tomu, ani z toho neuberajte.“ A hovorí (Dt 29:28): „Zjavné skutky sú pre nás a naše deti, aby sme vždy uplatňovali všetky ustanovenia tohto Učenia.

Z toho sa dozviete, že nám bolo prikázané, aby sme navždy zachovávali všetky slová Tóry. A tak hovorí: „trvalý zákon pre vaše pokolenia“. A hovorí (Dt 30:12): “Nie je v nebi.” Z toho sa dozviete, že žiadny prorok nesmie odteraz pridávať nič nové.

Ak teda niekto z národov alebo zo Židov vstane a urobí zázrak alebo zázrak a povie, že ho Boh poslal pridať prikázanie alebo odňať prikázanie alebo vysvetliť prikázanie iným spôsobom, ako je výklad, ktorý sme dostali od Mojžiša, alebo ak hovorí, že tie prikázania, ktoré boli Izraelu prikázané, neplatia navždy, po celé generácie, ale že boli použiteľné len na určitý čas – toto je falošný prorok, pretože prišiel protirečiť proroctvo Mojžiša.

Jeho poprava by sa mala uskutočniť udusením, pretože úmyselne hovoril v Božom mene bez toho, aby mu to bolo prikázané, pretože Vznešený prikázal Mojžišovi, že tieto prikázania budú pre nás a naše deti po celý čas, a „Boh nie je človek byť vrtošivý“ (Nm 23,19).

A čo všetky židovské praktiky, ktoré nie sú v Tóre?

Ak je zakázané pridávať novú legislatívu, ako môžeme vysvetliť zákony v rabínskom judaizme, ktoré sa neobjavujú v Tóre, napr. zapaľovanie sviec v piatok večer, stavanie eruvim, alebo oslavy Chanuky a Purim?

Tradičná odpoveď je, že Mojžiš dostal dve Tóry na hore Sinaj, jednu písomnú a jednu ústnu (Sifrei Deuteronomium 351):

„A tvoje učenie (Tóry) Izraelu“ (Dt 33:10) – Toto učí, že Izraelu boli dané dve Tóry: Jedna bola ústna a druhá písomná.


Dve Tóry nie len 10 prikázaní. Komu asi o tom povedal? Jedine asi najbližším, lebo ako vieme, boli tam určité tajné informácie o stvorení sveta. Spústa týchto textov nie je ani v Biblii. To je dôvod prečo sem tam študujeme jews, lebo je o 4000 rokov staršie ako LGBT Vatikán. Taký Enoch je úplna psychiatria je cyrilometodejcov, lebo Enocha pozvali Annunaki Nephilim na svoju vesmírnu loď. Hádam nezlietli Padlí Anjeli na krídlach.

Zároveň tu máme perličku Yahweho príkazu: Nebudeš si vyrezávať nič čo je na nebi, na Zemi a pod vodou pod Zemou 🙂
Yahwe sa zjavil v hučiacom ohni dymu, trasúcej sa zeme a plameňoch čoho, keď im bolo zakázané dotýkať sa aj zeme pri Sinaji?
No čo asi vedel chudák vyvolený? UFO 🙂


Toto vysvetlenie však nemôže ospravedlniť všetky rabínske zákony. Vezmite si napríklad Chanuku. Tóra nielenže Chanuku nikdy nespomína, ale ani nemôže, pretože tento sviatok pripomína udalosti, ktoré sa udiali mnoho storočí po napísaní Tóry. Napriek tomu rabínska tradícia vyžaduje zapálenie sviec na Chanuku s požehnaním, pričom poznamenáva, že to predstavuje Božie prikázanie. Toto trápilo rabínov:

Čo je to požehnanie? “Kto nás posvätil svojimi prikázaniami a prikázal nám zapáliť svetlo Chanuky.”
Kde nám prikázali?
Rabín Avya hovorí: „Neodchyľujte sa‘ (5 Moj 17:11). Rav Nahman bar Yitzhak hovorí: „Spýtaj sa svojho otca a on ti to povie“.

Rabíni vediac, že ​​naznačovať, že Mojžiš vedel o udalostiach, ktoré pripomína Chanuka, napína dôverčivosť, vysvetlili toto prikázanie vo vzťahu k prikázaniu Tóry, že Izraeliti musia počúvať svojich vodcov.

Pri tomto tvrdení rabíni rozlišujú medzi:

Nové prikázania pochádzajúce z nového zjavenia;
Nové prikázania prijaté rabínskym súdom.

Iba to prvé predstavuje zakázaný „dodatok“ k Tóre, pretože takéto zákony tvrdia, že svoju autoritu odvodzujú od Božieho zjavenia. To vedie k tomu, čo niektorí môžu považovať za paradox: je to osoba, ktorá tvrdí, že je prorok a že počula Boží hlas, je nelegitímna, zatiaľ čo osoba, ktorá si nenárokuje prorockú autoritu a obhajuje svoj názor na základe odôvodneného argument je v ich právach.

Zákonodarstvo po Mojžišovi je skôr v rukách rabínov ako prorokov, ale nemalo by samotné proroctvo pokračovať po celé generácie? Podľa rabínov sa vek proroctva skončil na začiatku Druhého Chrámového Obdobia, pričom posledným prorokom bol Malachiáš. Zatiaľ čo rabíni sú si vedomí nárokov na proroctvo, ktoré sa datuje po tomto období, reagujú naň s opovrhnutím:

Rabbah bar bar Chana povedal v mene R. Yohanana: „Odo dňa, keď bol chrám zničený, boli všetky proroctvá odňaté prorokom a dané bláznom a deťom.“

Podľa toho, od zničenia druhého chrámu v roku 70 n . l., sa Boh už ľuďom nič nezjavuje. Jednoducho povedané: máme všetko, čo kedy dostaneme. Teraz záleží len na tom, ako rozumieme tomu, čo máme 🙂

Zatiaľ čo tvrdenie, že proroctvo sa skončilo už dávno, odráža rabínsky pohľad, veľa židovských osobností v stredoveku verilo, že od Boha dostali mystické alebo ezoterické znalosti. Napríklad extatickí kabalisti ako Abraham Abulafia (1240-1291) tvrdili, že majú prorocké poznanie.

Tento alternatívny pohľad, podľa ktorého Boh naďalej komunikuje s ľuďmi, prijal a obhajoval moderný židovský filozof zo Židovského teologického seminára Abraham Joshua Heschel (1907–1972). V skutočnosti Heschel považoval Maimonida za proroka, zatiaľ čo niektorí navrhli, aby bol za proroka považovaný aj samotný Heschel.

Heschel tvrdí, že ľudia stále zažívajú Boží hlas a komunikujú ho. Odstránenie proroctiev by znamenalo okradnúť judaizmus o spontánnosť a vitalitu, ktoré prevládali v staroveku. Netreba dodávať, že moderní proroci prežívajú a sprostredkúvajú svoje zjavenia inak ako ich biblickí predchodcovia, pretože v dnešnej dobe by len málo ľudí dbalo na niekoho, kto obhajoval svoje postavenie hlásaním:

„Toto hovorí PÁN.“

Otvorenou otázkou zostáva, ktorý prístup je z náboženského hľadiska vhodnejší 🙂

Elektrický bicykel GT E

Elektrický bicykel GT E-Pantera Dash Gunmetal M Horský


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™